Εταιρεία Τεχνολογίας Υλικών Μεταλλουργίας και Μηχανολογικών Κατασκευών

 

Envisioning a future where metallurgy is embraced and evolved, the company is constantly seeking to expand, collaborate and grow the network of partners. 

Our materials enhance and improve the metal casting processes, participating in the development of final products for shipyards, construction, artistic projects, infrastructure etc. 

 

MECHANOCHEMICA S.A. is looking for agents and distributors to collaborate with, promote business and explore new opportunities!

 

Contact us for further details.